Tag Archive | "Σπουδές"

Tags: , ,

Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο

Posted on 24 Ιουνίου 2020 by larisanews

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» με τις εξής τρεις (3) εξειδικεύσεις: α) Σχεδιασμός προϊόντων, β) Τεχνολογία & Κατασκευές και γ) Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ, του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με την 24/28.5.2020 (Θέμα 5ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και το ΦΕΚ 1975/22.5.2020, τ’Β επανίδρυσης του ΠΜΣ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την εισαγωγή τους σε αυτό, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.

Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται: α) Πτυχιούχοι ΑΕΙ, απόφοιτοι του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας ή συναφούς ειδικότητας, β) Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών, Οικονομικών, Διοίκησης, Μάρκετινγκ, γ) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω ΜΠΣ που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών, δ) Πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

Οι εγγραφές στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται κατά το δεύτερο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου 2020, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν στις αρχές Οκτωβρίου 2020 και θα πραγματοποιούνται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού στην Καρδίτσα, στην ελληνική γλώσσα. Το πρόγραμμα των μαθημάτων υλοποιείται κάθε Παρασκευή (απόγευμα) και Σάββατο, προκειμένου να διευκολύνονται εργαζόμενοι φοιτητές που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση από την Καρδίτσα.

Το ΠΜΣ προσφέρεται σε πλήρη φοίτηση και η διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το 3ο εξάμηνο προσφέρεται για την εκπόνηση της  μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα και στη συνέχεια η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Ο ανώτατος αριθμός των φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα αυτό για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 ανέρχεται στους τριάντα (30).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση msc-wood.fwsd@uth.gr, πλήρως συμπληρωμένη την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είναι διαθέσιμη στις  ιστοσελίδες του Π.Μ.Σ. http://msc.fwsd.uth.gr/ και του Τμήματος ΔΕΞΥΣ:  fwsd@uth.gr

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο διάστημα αυτό στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Β. Γρίβα 11-13, 43100 – Καρδίτσα) αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν ταχυδρομικά συστημένο φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Πλήρες και ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα των υποψηφίων.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (ή Παραρτήματα Διπλωμάτων) ή υπεύθυνη δήλωση ότι αναμένεται η ολοκλήρωση της αποφοίτησής τους 10 ημέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων.
 4. Βεβαίωση αναγνώρισης και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής).
 5. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής, εκπαιδευτικής εμπειρίας και  εν γένει επιστημονικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν).
 7. Συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν).
 8. Τέσσερις (4) φωτογραφίες ταυτότητας

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί και σε έντυπη μορφή μαζί με τον φάκελο των παραπάνω δικαιολογητικών.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) φάσεις: 16 Ιουλίου και 10 Σεπτεμβρίου 2020. Αυτή θα έχει ως βάση τη συνολική βαθμολόγηση (σε κλίμακα 1 – 100) με τα παρακάτω κριτήρια (σε παρένθεση φαίνεται ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου): α) τον γενικό βαθμό πτυχίου/διπλώματος με ελάχιστη βαθμολογία «Λίαν Καλώς» (30%), β) το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας (10%), γ) τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (5%), δ) την κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών (5%), ε) την συναφή επαγγελματική εμπειρία (10%), στ) τις συστατικές επιστολές (10%) και ζ) τη συνέντευξη (30%). Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται υποψήφιοι με τον μεγαλύτερο συνολικό βαθμό. Κατ’ εξαίρεση και μόνο στην περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εισακτέων (μέχρι τους 30) μπορεί να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι με γενικό βαθμό πτυχίου «Καλώς», σύμφωνα με τεκμηριωμένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει σε συνέντευξη – προφορική εξέταση όσους από τους υποψήφιους πληρούν τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις.

Το Π.Μ.Σ. – ΣΤΕΜΑ-ΠΡΟΞΥαυτοχρηματοδοτείται και τα συνολικά δίδακτρα είναι 2.800 € ανά φοιτητή και για τα τρία (3) εξάμηνα σπουδών, τα οποία καταβάλλονται τμηματικά σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, τον Σεπτέμβριο και τον Ιανουάριο του κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Σημειώνεται ότι δίνονται δύο (2) υποτροφίες αριστείας σε κάθε εξάμηνο (1ο & 2ο) στους φοιτητές που συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στα αντίστοιχα μαθήματα. Υποτροφίες δίνονται σε ειδικές περιπτώσεις και από επιχειρήσεις του κλάδου.

Επιπρόσθετα, όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 35 «Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες» του Ν. 4485/2017, από το συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης το 30% των φοιτητών με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο

Posted on 11 Ιουνίου 2020 by larisanews

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την εισαγωγή 30 μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» με τις εξής τρεις (3) εξειδικεύσεις:

α) Σχεδιασμός προϊόντων, β) Τεχνολογία & Κατασκευές και γ) Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ, σύμφωνα με την 24/28.5.2020 (Θέμα 5ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και το ΦΕΚ 1975/22.5.2020, τ’Β επανίδρυσης του ΠΜΣ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την εισαγωγή τους σε αυτό, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.

Comments (0)

Tags: , , ,

Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών Τρικάλων: Να μην περάσει το νομοσχέδιο-λαιμητόμος ενάντια στα δικαιώματα στις σπουδές

Posted on 13 Απριλίου 2020 by larisanews

Ετοιμάζονται να περάσουν το νομοσχέδιο – λαιμητόμο για τα δικαιώματα στις σπουδές: τράπεζα θεμάτων, βάση του 10, μείωση εισακτέων!

Θρασύδειλη κλιμάκωση της κυβερνητικής επίθεσης στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς με την κοινωνία σε καραντίνα!

Θρασύδειλη και με ταξικό μίσος απέναντι στο λαό και τα παιδιά του, η κυβέρνηση ανδρείκελο των ξένων και ντόπιων αφεντικών, ετοιμάζεται να εκμεταλλευτεί τον ημιστρατιωτικό νόμο για να περάσει το πιο αντιλαϊκό δημιούργημα στο χώρο της εκπαίδευσης εδώ και δεκαετίες.Με απανωτές ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, με νέο κόφτη και πανελλαδικού τύπου εξετάσεις μέσω τράπεζας θεμάτων, τα παιδιά της εργατικής τάξης αλλά και άλλων μικρών και μεσαίων λαϊκών στρωμάτων θα αποκλειστούν μαζικά από την εκπαιδευτική διαδικασία. Πρόκειται για τέτοιο ταξικό σφαγείο, που ίσως μόνο με το διαβόητο νόμο Αρσένη μπορεί να μπει δίπλα.Σημαντικό ρόλο για την πλήρη αποθράσυνση της κυβέρνησης έπαιξε η στάση των δυνάμεων των ΔΑΚΕ – ΣΥΝΕΚ/ΕΡΑ – ΠΕΚ/ΔΗΣΥ ‐ ΠΑΜΕ στους χώρους της εκπαίδευσης,οι οποίες φρόντισαν να δείξουν την απόλυτη προσαρμοστικότητα – υποταγή τους στις διαταγές της άρχουσας τάξης με αφορμή την παράσταση της λεγόμενης εξ αποστάσεως «εκπαίδευσης». Η διαφαινόμενη παράταση, άλλωστε, της θητείας των στελεχών της εκπαίδευσης έχει και το χαρακτήρα ανταπόδοσης για την πολύτιμη συνεισφορά των παραπάνω δυνάμεων στο προχώρημα της κυβερνητικής επίθεσης.Εκπαιδευτικοί , γονείς και μαθητές πρέπει με κάθε τρόπο να ενημερώσουν και να ενημερωθούν, πρέπει με κάθε τρόπο να καταγγελθούν τα άθλια κυβερνητικά σχέδια που συντρίβουν τις ελπίδες των παιδιών μας να σπουδάσουν!

Άραγε, η συνδικαλιστική ηγεσία θα συνεχίσει να συμμετέχει στις εξ αποστάσεως πλατφόρμες του υπουργείου, την ώρα που σφαγιάζονται τα μαθητικά δικαιώματα;

Να μην περάσει!

Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί με κάθε τρόπο να καταγγείλουμε το πραξικόπημα!

Comments (0)

Tags: , ,

Την έναρξη του 11ου Συμποσίου Τρικαλινών Σπουδών κήρυξε ο Χρ. Μιχαλάκης

Posted on 07 Νοεμβρίου 2017 by larisanews

Την έναρξη των εργασιών του 11ου Συμποσίου Τρικαλινών Σπουδών κήρυξε ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης, την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων. Πρόκειται για ένα πνευματικό  γεγονός μεγάλης  πολιτιστικής αξίας  που διοργάνωσε στην πόλη μας ο Φιλολογικός, Ιστορικός, Λογοτεχνικός Σύνδεσμος Τρικάλων (Φ.Ι.Λ.Ο.Σ.)  για ενδέκατη χρονιά, με τη σταθερή συμβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Αναλυτικά ο χαιρετισμός του Αντιπεριφερειάρχη έχει ως εξής:

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας- Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων ευχαρίστως αποδέχτηκε το αίτημα του Δ.Σ. του Φιλολογικού, Ιστορικού, Λογοτεχνικού Συνδέσμου (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων να θέσει και το 11ο Συμπόσιο Τρικαλινών Σπουδών υπό την αιγίδα της και να συμβάλει οικονομικώς στη διοργάνωσή του. Το εγνωσμένο κύρος του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. και τα υψηλών προδιαγραφών δέκα προηγούμενα Συμπόσια, που έχει πραγματοποιήσει ως τώρα, δεν άφηναν κανένα περιθώριο για διαφορετική αντιμετώπιση του αιτήματός του.  Απεναντίας, είναι τιμή για την Περιφερειακή Ενότητα  Τρικάλων, και για μένα προσωπικά, η συμμετοχή στο παρόν επιστημονικό Συμπόσιο. Σε αυτό το σημείο να μεταφέρω τις ευχές του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού για επιτυχία του Συμποσίου, που ο ίδιος στηρίζει με συνέπεια,  καθώς αναγνωρίζει το αξιόλογο επιστημονικό και πολιτιστικό έργο που παράγεται σε αυτή τη σπουδαία διοργάνωση του Φ.Ι.Λ.Ο.Σ..

Ως Αντιπεριφερειάρχης καλωσορίζω στα Τρίκαλα, στη Θεσσαλία γενικότερα, τους     εκλεκτούς επιστήμονες, οι οποίοι από όλα τα μέρη της Ελλάδος, αλλά και το εξωτερικό, προσήλθαν σήμερα εδώ για να καταθέσουν την επιστημονική τους γνώση για την περιοχή Τρικάλων, συμβάλλοντας έτσι και αυτοί στην περαιτέρω επιστημονική διερεύνηση, μελέτη και προβολή του Νομού Τρικάλων, ο οποίος διαθέτει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και μεγάλη ιστορία. Είναι κατάσπαρτος από μνημεία της αρχαιότητας, της βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής, αλλά και της νεότερης περιόδου, πολλά από τα οποία στη διάρκεια του τριημέρου Συμποσίου θα παρουσιαστούν από τους ανασκαφείς και μελετητές τους.

Με την έκδοση ανελλιπώς των Πρακτικών όλων των προηγουμένων Συμποσίων, ο Φ.Ι.ΛΟ.Σ. έχει θέσει στη διάθεση της επιστημονικής κοινότητας αλλά και του ευρύτερου κοινού όλες τις ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν σ’ αυτά. Ελπίζουμε ότι το ίδιο θα γίνει και με το παρόν Συμπόσιο. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας- Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων θα συνδράμει οικονομικώς και σ’ αυτή την προσπάθεια.

Με αυτές τις σκέψεις κηρύσσω την έναρξη των εργασιών του 11ου Συμποσίου Τρικαλινών Σπουδών και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του.»

Στο Συμπόσιο παρουσιάστηκαν επιστημονικές ανακοινώσεις τριάντα έξι εισηγητών  και

ολοκληρώθηκε  με επιτυχία την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017.

 

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Αρχίζει αύριο το 11ο Συμπόσιο Τρικαλινών Σπουδών

Posted on 02 Νοεμβρίου 2017 by larisanews

Αρχίζει αύριο Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 5.15΄ μ.μ. και θα διαρκέσει έως την Κυριακή το τριήμερο 11ο Συμπόσιο Τρικαλινών Σπουδών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων. Το Συμπόσιο αυτό, όπως και τα δέκα προηγούμενα, διοργανώνει ο Φιλολογικός, Ιστορικός, Λογοτεχνικός Σύνδεσμος (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας / Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, το Ίδρυμα Λεωνίδα Μακρή και το Επιμελητήριο Τρικάλων.
Στο εν λόγω Συμπόσιο θα γίνουν 34 επιστημονικές ανακοινώσεις σχετικές με την φιλολογία, ιστορία, αρχαιολογία, λαογραφία και αρχιτεκτονική της περιοχής Τρικάλων.
Τα επιστημονικά συμπόσια, που διοργανώνει ο Φ.Ι.ΛΟ.Σ., και η έκδοση ανελλιπώς των Πρακτικών τους, συμβάλλουν στην επιστημονική έρευνα και μελέτη της περιοχής Τρικάλων, η οποία παρουσιάζει πολύπλευρο ενδιαφέρον. Για τρεις ημέρες ο Ν. Τρικάλων θα γίνει και πάλι αντικείμενο πολύπλευρης επιστημονικής μελέτης και προβολής. Η είσοδος στο κοινό θα είναι ελεύθερη.

ΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΠΟΓΕΥΜΑ

17.15-17.30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
– Σύντομη Ομιλία του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής καθηγητή κ. ΜΑΡ. ΚΑΡΑΣΗ.
– Χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Τρίκκης & Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
– Χαιρετισμός της Προέδρου του Ιδρύματος Λεωνίδα Μακρή κ. ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ ΤΡΙΓΩΝΗ.
– Χαιρετισμός του Προέδρου του Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. ΒΑΣ. ΓΙΑΓΙΑΚΟΥ.
– Χαιρετισμός της Προέδρου του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΑΠΠΑ-ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗ.
– Χαιρετισμός και κήρυξη ενάρξεως εργασιών από τον Περ/χη Θεσσαλίας κ. Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟ.

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Θέμα: Αρχαιολογία
Πρόεδρος: Καθηγητής Μαριάνος Καράσης

17.30-17.45 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, αρχαιολόγος – επίτ. δ/ντής αρχαιοτήτων,
– Τόσες αρχαιότητες στην Περιφερειακή Ενότητα των Τρικάλων;!
17.45-18.00 ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΜΑΝΤΖΑΝΑ, αρχαιολόγος – δ/ντρια ΕΦΑ Τρικάλων,
-Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του εσωνάρθηκα του καθολικού
της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Μετεώρων.
18.00-18.15 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ, αρχαιολόγος,
-Ανασκαφική έρευνα στην πυριτιδαποθήκη του κάστρου Τρικάλων.
18.15-18.30 ΣΟΦΙΑ ΦΑΡΑΖΟΥΜΗ, αρχιτέκτων μηχανικός,
ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΛΑΧΑΒΑ, αρχιτέκτων μηχανικός,
-Ασκηταριό Αγίου Νικολάου στον Γάβρο Χασίων. Πρόταση αποκατάστασης.
18.30-18.45 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΡΟΝΑΤΣΙΟΣ, συντηρητής έργων τέχνης,
-Παρουσίαση της κατάστασης διατήρησης και προτάσεις συντήρησης του Καθολικού
της Ι.Μ. Λυμποχόβου».
Διάλειμμα 15΄
19.00-19.15 ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ, αρχαιολόγος,
-Το εικονογραφικό πρόγραμμα της Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ανθούσας Καλαμπάκας του Μετσοβίτη
καλλιτέχνη Στέργιου Παπαϊωάννου.
19.15-19.30 ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, αρχαιολόγος,
-Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου στην Τζούρτζια Τρικάλων.
Ανάλυση ενός εικονογραφικού συνόλου που ακολουθεί τις καλλιτεχνικές τάσεις
των Σαμαριναίων ζωγράφων.
19.30-19.45 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΤΑΦΗ, αρχαιολόγος ΕΦΑ Τρικάλων,
-Νέα στοιχεία της αρχαιολογικής έρευνας για τον βυζαντινό ναό
της Παναγίας στην Ασπροκκλησιά Τρικάλων.
19.45-20.00 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, πολιτικός μηχανικός – MSc,
-Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Καστανιάς Δήμου Καλαμπάκας: Κωδικοποίηση
της παθολογίας και πρόταση αποκατάστασης του μνημείου.
20.00-20.15 ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ, αρχαιολόγος,
-Ο Ναός του Αγίου Νικολάου στη Μεγάρχη Τρικάλων. Πρώτες παρατηρήσεις σε ένα άγνωστο
σύνολο τοιχογραφιών του 16ου αιώνα.
20.15-20.30 ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΛΑΧΑΒΑ, αρχιτέκτων μηχανικός,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ, δρ τοπογράφος μηχανικός Τ.Ε.,
– Το αρχοντικό Κυρνάσιου στο Βαρούσι Τρικάλων. Πρόταση τεκμηρίωσης
και αποκατάστασης.
20.30-21.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Comments (0)

Tags: , ,

Παρουσίαση του Πανεπιστημίου Neapolis Πάφου στα Τρίκαλα

Posted on 05 Ιουλίου 2017 by larisanews

Ενημέρωση για τις ευκαιρίες Σπουδών στη Κύπρο, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Ιουλίου και ώρα 20:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων.

Στην ημερίδα, που διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Δήμου, θα δοθούν πληροφορίες για  τα Τμήματα  και τις Σχολές του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, οι προοπτικές τους καθώς και όλες οι απαραίτητες τεχνικές λεπτομέρειες. Θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των προγραμμάτων σπουδών, πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, του Πανεπιστημίου, των υποτροφιών, των συνθηκών, αλλά και του κόστους διαβίωσης.

Το Πανεπιστήμιο Neapolis είναι αναγνωρισμένο τόσο από τα Υπουργεία Παιδείας Κύπρου και Ελλάδος, όσο και από το ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές και ισότιμο προς τα ελληνικά ΑΕΙ, προσφέρει δε πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα όλων των βαθμίδων.

Neapolis university pafos 2 Danais Avenue, 8042 Pafos, Cyprus

Tel.+357 26 843300, Fax +357 26 931944, mail : info@nup.ac.cy website : www.nup.ac.cy

 

Comments (0)

Tags: , ,

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Παν/μιο Θεσσαλίας

Posted on 09 Μαΐου 2017 by larisanews

Σας ενημερώνουμε ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική». Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θέλουν να επικαιροποιήσουν/εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους ή να ειδικευτούν στις τελευταίες εξελίξεις της Επιστήμης των Υπολογιστών
 • Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που θέλουν να ειδικευτούν στην Πληροφορική
 • Πτυχιούχους Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων και ΑΤΕΙ που επιζητούν νέες ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης σε διαφορετικό τομέα από αυτόν που σπούδασαν

Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται από Παρασκευή απόγευμα έως Κυριακή. Η παρακολούθηση των διαλέξεων μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας κατά την διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών. Οι απόφοιτοι Τμημάτων συναφών προς το αντικείμενο της Πληροφορικής μπορούν να αναγνωρίσουν μέχρι τρία (3) μαθήματα.

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στον παρακάτω ιστότοπο από την 3η Απριλίου 2017 έως την 31η Μαΐου 2017. http://pgadmissions.inf.uth.gr/applied-informatics/application/. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος, υπεύθυνη υπάλληλος: Κουγιουμτζίδου Ελένη Γκλαβάνη 37 και 28ης Οκτωβρίου, Τ.Κ. 38221 Βόλος, τηλ. 24210-74934

 

 

Από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Comments (0)

Tags: , ,

Νέο πρόγραμμα σπουδών με θέμα Τεχνολογία CNC – Ξυλουργική Βιομηχανία

Posted on 05 Οκτωβρίου 2016 by larisanews

Τα τακτικά μέλη ΕΠ του τμήματος κ. Γεώργιος Μαντάνης και κ. Σωτήρης Καραστεργίου μαζί με τον Καθηγητή Γεώργιο Χαμηλοθώρη, Μηχανολόγο Μηχανικό, του ΤΕΙ Πειραιά (Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού), και τον κύπριο Διδακτορικό φοιτητή κ. Ι. Ιακωβίδη, το διάστημα 21-24 Σεπτεμβρίου 2016, συμμετείχαν σε επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης της ανώτερης εκπαίδευσης (στη Λευκωσία) για το νέο πρόγραμμα σπουδών  «Τεχνολογία CNC – Ξυλουργική Βιομηχανία» του ιδρύματος ΜΙΕΕΚ Λάρνακας. Η πρόσκληση έγινε από τον φορέα ΔΙΠΑΕ (αντίστοιχο της ΑΔΙΠ) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι εργασίες της ΕΕΑ ακολούθησαν το προβλεπόμενο πρόγραμμα της ΔΙΠΑΕ: συνάντηση με την Καθ. Μαρία Κουτσελίνη, Πρόεδρο της ΔΙΠΑΕ, και αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, επίσκεψη στους χώρους της Τεχνικής Σχολής Λάρνακας και σύσκεψη με τους αρμοδίους κ.κ. Ηλία Μαρκάτζιη, Αντρέα Χριστοφόρου, Σοφοκλή Σοφοκλέους, Ανδρέα Πάλου κ.ά., καθώς και με τον κ. Ανδρέα Τομάζο, Πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Βιομηχανιών Επίπλου και Ξύλου (ΠΑΣΥΒΕΞ). Την τελευταία ημέρα έγινε ανεξάρτητα η συγγραφή της σχετικής έκθεσης που παραδόθηκε στην ΔΙΠΑΕ. Η συνεργασία με όλους υπήρξε άψογη και άκρως επαγγελματική.

Comments (0)

Tags: , ,

ΤΕΙ Θεσσαλίας : Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Posted on 12 Σεπτεμβρίου 2016 by larisanews

Συνεχίζεται για 2η συνεχή χρονιά το μοναδικό και καινοτόμο στην Ελλάδα, μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο: «Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο» (ΠΚΜ-ΠΡΟΞΥ) του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, που είναι  εγκεκριμένο με το ΦΕΚ 1450/10.7.2015 (τ’ Β).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17 είναι μέχρι 30/9/2016.

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως αποστολή τη δημιουργία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών επιχειρήσεων και υπηρεσιών, επιχειρηματιών αλλά και ερευνητών, παρέχοντας γνώσεις και δεξιότητες που θα συμβάλλουν δυναμικά στην ανάδειξή τους στο σύγχρονο απαιτητικό επαγγελματικό κι επιχειρηματικό περιβάλλον.  Για το σκοπό αυτό, παρέχεται θεωρητική και πρακτική γνώση σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων σχετικών με τις προηγμένες και ολοκληρωμένες μεθόδους σχεδιασμού, παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου και αποτελεσματικής διάθεσης καινοτόμων προϊόντων ξύλου και επίπλων σε συνεργασία με επιχειρήσεις για τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους. Επιπρόσθετα το πρόγραμμα προετοιμάζει τους φοιτητές για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε πλήρη ή μερική φοίτηση(3 και 5 εξάμηνα αντίστοιχα) και οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν 36 πιστωτικές μονάδες/credits ή 90 ECTS που αντιστοιχούν σε 7 κύρια μαθήματα, 3 μαθήματα επιλογής και τη διπλωματική εργασία.

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 2.800 € και καταβάλλονται σε δύο δόσεις των 1.400 € στην αρχή των δύο πρώτων εξαμήνων φοίτησης, ενώ προβλέπεται η χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για κάθε ένα από τα δύο εξάμηνα που αντιστοιχεί σε απαλλαγή καταβολής του ποσού των 1.400 €.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Θεσσαλίας στην Καρδίτσα.Για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων φοιτητών οι παραδόσεις όλων των μαθημάτων διεξάγονται την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο το πρωί.

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές.

Τα μαθήματα καθώς και άλλες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://msc.wfdt.kard.teilar.gr, ενώ πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα: 24410-64730, 693-7384777 και στο E-mail: msc.wfdt@teithessaly.gr

 

Ο Δ/ντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

 

Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος

Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας

Comments (0)

  None Found
Αύγουστος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31EC