Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου(ανακοίνωση ΣΟΧ 1 / 2012)

20 Αυγούστου 2012

Με την με αριθμ. 327/3-7-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων καθορίστηκαν οι ειδικότητες και αποφασίστηκε η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά τριάντα οκτώ (38) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών Ανταποδοτικού Χαρακτήρα του Δήμου Τρικκαίων

 

Μετά την υποβολή των αιτήσεων με αριθμ. 381/2012 απόφαση του Δημάρχου Τρικκαίων  συγκροτήθηκε Επιτροπή, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2012 προκήρυξης του Δήμου Τρικκαίων

 

Η Επιτροπή η οποία συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων, προέβη στην προσεκτική αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα πάντα με τα όσα ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, την προκήρυξη και το παράρτημα αυτής, καθώς και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΑΣΕΠ.

 

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων λήφθηκαν υπόψη όλα όσα δηλώθηκαν στην σχετική αίτηση των υποψηφίων σε συνδυασμό πάντα με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Αυτό συνεπάγεται ότι αυτό που δηλώθηκε από τους υποψηφίους θα έπρεπε να αποδεικνύεται από τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, έτσι ακριβώς όπως όριζε η προκήρυξη και το παράρτημα αυτής.

 

Διαδικασία επιλογής:

Μετά τον έλεγχο των τυπικών προσόντων όσοι υποψήφιοι δεν πληρούσανε τις προϋποθέσεις σε μία (1) ή περισσότερες από τις προτιμήσεις τους απορρίπτονταν και γίνονταν δεκτοί μόνο σε αυτές στις οποίες πληρούσανε τα τυπικά προσόντα.

 

Μετά και τoν έλεγχο και των άλλων κριτηρίων κατάταξης (ανεργία, πολύτεκνοι, εμπειρία κλπ) και την καταχώριση των στοιχείων, υπολογίζονταν αυτόματα από ειδικό πρόγραμμα (εφαρμογή) η βαθμολογία του κάθε υποψηφίου.

 

Κριτήρια επιλογής:

Ανεξάρτητα όμως από τη βαθμολογία που συγκέντρωσε ο κάθε υποψήφιος, με βάση την προκήρυξη και το παράρτημα αυτής, η κατάταξη έγινε και με άλλα κριτήρια.

 

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην προκήρυξη και στο παράρτημα αυτής, η σειρά των κριτηρίων είναι η παρακάτω:

1.Ανεξάρτητα της βαθμολογίας που συγκέντρωσε κάποιος υποψήφιος, προτάσσονται (προηγούνται) έναντι όλων των άλλων οι υποψήφιοι οι οποίοι ΔΕΝ έχουν το κώλυμα της υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1, παρ. 1 του Ν.3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κ.ά.), μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. (Στο παράρτημα της προκήρυξης αναφέρεται αναλυτικά ο τρόπος που υπολογίζεται το κόλλημα).

2.Ανεξάρτητα βαθμολογίας, μεταξύ των υποψηφίων (και μετά την ιεράρχηση με βάση τα δύο (2) παραπάνω κριτήρια), προηγούνται όσοι πληρούν (έχουν και αποδεικνύουν) τα κυρία προσόντα (Επιλογή: 1), ακολουθούν όσοι έχουν τα Α΄ Επικουρικά Προσόντα, ακολουθούν όσοι έχουν τα Β΄ Επικουρικά Προσόντα και τελευταίοι κατατάσσονται όσοι έχουν τα Γ΄ Επικουρικά Προσόντα

 

Μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων, όσοι ανήκουν στην ίδια κατηγορία, ιεραρχούνται με βάση τη βαθμολογία τους.

 

Αυτό για παράδειγμα σημαίνει ότι κάποιος υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει μικρότερη συνολική βαθμολογία άλλα δεν έχει το ¨κώλυμα¨ οκτάμηνης απασχόλησης, προηγείται αυτού όποιος έχει μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία αλλά έχει το ¨κώλυμα¨.

 

Με ανάλογο τρόπο, το πρόγραμμα κατάταξης το οποίο χρησιμοποιήθηκε από την επιτροπή (είναι πρόγραμμα το οποίο δημιουργήθηκε από τον ΑΣΕΠ), έκανε και την ιεράρχηση των υποψηφίων με βάση και τα υπόλοιπα κριτήρια και άρα την τελική κατάταξη.

 

Στις περιπτώσεις της απόλυτης ισοβαθμίας των υποψηφίων σε όλα τα επιμέρους κριτήρια, η επιτροπή, όπως ορίζει και η σχετική ανακοίνωση, διενήργησε δημόσια κλήρωση (αριθμ. πρωτ.: 50404/14-8-2012 πρόσκληση) για την τελική σειρά κατάταξης

 

Μετά τον επανέλεγχο των αιτήσεων και τον έλεγχο των πινάκων από την επιτροπή, για την αποφυγή οποιουδήποτε λάθους, έγινε η τελική κατάρτιση και εκτύπωση των πινάκων οι οποίοι και δημοσιοποιήθηκαν.

 

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν στο Δημαρχείο, την 16/8/2012, οι παρακάτω Πίνακες:

Α. Ονομαστική κατάσταση (περιλαμβάνει το σύνολο των υποψηφίων είτε αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις των τυπικών κριτηρίων είτε όχι)

Β. Πίνακας Αποκλεισθέντων (περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους που δεν πληρούν κάποιο τυπικό κριτήριο που ορίζει η προκήρυξη (π.χ. δεν έχουν πτυχίο ενώ απαιτείται από την προκήρυξη, είναι εκτός ορίου ηλικίας κλπ, συνεπώς αποκλείονται από τη διαδικασία)

Γ. Πίνακες κατάταξης (περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους οι οποίοι πληρούν τα τυπικά κριτήρια που θέτει η προκήρυξη). Αναλυτικά καταρτίστηκαν οι παρακάτω Πίνακες:

1. Πίνακες κατάταξης προσωπικού ΔΕ

Κωδικός

Θέσης

Ειδικότητα

102

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

(χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)

103

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

(με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)

104

ΔΕ Οδηγών Επικαθήμενων

(με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)

105

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σάρωθρο)

106

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Καδοπλυντήριο)

107

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Καλαθοφόρο)

108

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέας – Φορτωτής JCB)

109

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων

110

ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων (Φανοποιός)

 

2. Πίνακας κατάταξης προσωπικού ΥΕ

Κωδικός

Θέσης

Ειδικότητα

101

ΥΕ Εργατών

(Συνοδών Απορριμματοφόρων)

 

Δ. Πίνακες επιλογής (περιλαμβάνει τους υποψηφίους που προτάσσονται). Αναλυτικά καταρτίστηκαν οι παρακάτω Πίνακες:

1. Πίνακες επιλογής προσωπικού ΔΕ

Κωδικός

Θέσης

Ειδικότητα

102

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

(χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)

103

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

(με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)

104

ΔΕ Οδηγών Επικαθήμενων

(με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)

105

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σάρωθρο)

106

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Καδοπλυντήριο)

107

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Καλαθοφόρο)

108

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέας – Φορτωτής JCB)

109

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων

110

ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων (Φανοποιός)

 

2. Πίνακας επιλογής προσωπικού ΥΕ

Κωδικός

Θέσης

Ειδικότητα

101

ΥΕ Εργατών

(Συνοδών Απορριμματοφόρων)

 

 

Μετά την ανάρτηση των παραπάνω αποτελεσμάτων όλοι οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων στο ΑΣΕΠ σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης.

 

Τα αποτελέσματα μπορείτε επίσης να τα δείτε στο διαδίκτυο:

 

  1. http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimostrikkaion
  2. http://www.trikalacity.gr

 

Η αναζήτηση των πρακτικών και των πινάκων στο δικτυακό τόπο του Δήμου Τρικκαίων στο Δι@ύγεια, μπορεί  να πραγματοποιηθεί μέσω των παρακάτω ηλεκτρονικών Διευθύνσεων:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δι@υγεία

1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΣΟΧ 1/2012 (Αριθμ. πρωτ.: 50542/16-8-2012)

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Γ1ΩΗ9-ΚΛ2

2

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΣΟΧ 1/2012) – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Γ1ΩΗ9-Υ2Ω

3

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΣΟΧ 1/2012) – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Γ1ΩΗ9-8Κ9

4

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΣΟΧ 1/2012) – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ – Ειδικότητα : ΥΕ Εργατών (Συνοδών Απορριμματοφόρων) (101)

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Γ1ΩΗ9-7ΝΨ

5

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΣΟΧ 1/2012) – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ – Ειδικότητα : ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου) (102)

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Γ1ΩΗ9-8ΨΧ

6

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΣΟΧ 1/2012) – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ – Ειδικότητα : ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου) (103)

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Γ1ΩΗ9-ΡΙΑ

7

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΣΟΧ 1/2012) – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ – Ειδικότητα : ΔΕ Οδηγών Επικαθήμενων (με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου) (104)

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Γ1ΩΗ9-ΕΩΗ

8

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΣΟΧ 1/2012) – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ – Ειδικότητα : ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σάρωθρο) (105)

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Γ1ΩΗ9-ΓΦΘ

9

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΣΟΧ 1/2012) – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ – Ειδικότητα : ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Καδοπλυντήριο) (106)

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Γ1ΩΗ9-ΕΑΥ

10

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΣΟΧ 1/2012) – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ – Ειδικότητα : ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Καλαθοφόρο)  (107)

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Γ1ΩΗ9-7Β6

11

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΣΟΧ 1/2012) – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ – Ειδικότητα: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέας – Φορτωτής JCB)  (108)

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Γ1ΩΗ9-8ΛΘ

 

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δι@υγεία

12

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΣΟΧ 1/2012) – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ – Ειδικότητα : ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων (109)

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Γ1ΩΗ9-ΥΤΝ

13

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΣΟΧ 1/2012) – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ – Ειδικότητα : ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων (Φανοποιός)  (110)

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Γ1ΩΗ9-Γ26

14

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΣΟΧ 1/2012) – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – Ειδικότητα : ΥΕ Εργατών (Συνοδών Απορριμματοφόρων) (101)

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Γ1ΩΗ9-Χ9Δ

15

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΣΟΧ 1/2012) – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – Ειδικότητα : ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου) (102)

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Γ1ΩΗ9-ΜΥΞ

16

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΣΟΧ 1/2012) – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – Ειδικότητα : ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου) (103)

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Γ1ΩΗ9-Ρ9Ξ

17

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΣΟΧ 1/2012) – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – Ειδικότητα : ΔΕ Οδηγών Επικαθήμενων (με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου) (104)

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Γ1ΩΗ9-ΩΨ5

18

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΣΟΧ 1/2012) – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – Ειδικότητα : ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σάρωθρο) (105)

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Γ1ΩΗ9-Σ0Ζ

19

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΣΟΧ 1/2012) – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – Ειδικότητα : ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Καδοπλυντήριο) (106)

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Γ1ΩΗ9-9ΛΖ

20

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΣΟΧ 1/2012) – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – Ειδικότητα : ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Καλαθοφόρο)  (107)

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Γ1ΩΗ9-74Γ

21

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΣΟΧ 1/2012) – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – Ειδικότητα : ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέας – Φορτωτής JCB)  (108)

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Γ1ΩΗ9-ΟΙΖ

22

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΣΟΧ 1/2012) – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – Ειδικότητα : ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων (109)

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Γ1ΩΗ9-ΥΗ0

23

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΣΟΧ 1/2012) – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – Ειδικότητα : ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων (Φανοποιός)  (110)

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Γ1ΩΗ9-ΗΟ4

 

Στείλτε το άρθρο Στείλτε το άρθρο

Print This Post Print This Post

 

<< Επιστροφή

Αφήστε σχόλιο

Domenica - Μες στη βουή του δρόμου
Bronski Beat - Small town boy
Elton John - Hello hello
Μάνος Ξυδούς - Σ΄ αγαπώ
Dido - Thank you
Amelbend - Ou je veux
Αφοι Κατσιμίχα - Γυρίζω την πλάτη μου
Jem - They
Elvis Presley - Only you
Μίλτος Πασχαλίδης - Άγκυρες

 


Μάρτιος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031